Bitcoin halveras – vad innebär det? 

Nyligen ägde den omtalade halveringen av kryptovalutan bitcoin rum. Vi reder ut vad en sådan halvering egentligen är, samt undersöker vad den innebär för krytovalutan och dess köpare och säljare. Vi sammanfattar även vad halveringen kan få för potentiell påverkan på bitcoins framtida utveckling. Läs mer för att lära dig mer om innebörden av bitcoins halvering 2020.

Hur fungerar halvering av bitcoins?

Den var i mitten av maj (år 2020) som det mycket omtalade halveringen av bitcoin tog plats. En halvering av bitcoin innebär kort sagt att antalet bitcoin som miners får när block byts på bitcoins blockskedja, minskar till hälften. Belöningen gick nu från 12,5 till 6,25 bitcoins.

Precis som den totala mängden bitcoins så är halveringarna en del av krytovalutans förutbestämda struktur. Belöningen ändras per automatik efter det att 210 000 block har processats fram, något som sker vart fjärde år, där ett exakt datum för halvering intressant nog går att förutspå. Halveringen var den tredje hittills att ske under bitcoins livstid, där halveringar kommer att ske löpande vart fjärde år fram tills år 2140, då man beräknar att den allra sista bitcoinen ska vara “minaed”. Det innebär att bitcoins kommer att halveras 32 gånger under 128 år där målet är att halvera tills dess att bitcoins inte längre går att bryta.

Så påverkar bitcoinhalveringen

Halveringen av bitcoin påverkar enbart bitcoinbrytarnas möjlighet att tjäna pengar, och innebär alltså inte att själva värdet på valutan direkt sjunker. Vid årets halvering kunde man se att priset föll med ett fåtal procent, men bitcoinkursen återhämtar sig i regel snabbt, om man ska se till utvecklingen vid tidigare halveringar. Rent krasst så borde värdet på bitcoinvalutan påverkar på ett positivt sätt, då halveringen ju innebär att det blir svårare att ta fram nya bitcoins.

Samtidigt pratar vissa om en rädsla för en framtida prishöjning för bitcoins, medan andra spekulerar i att priset potentiellt kan komma att minska med upp till 30% till följd av halveringen. Man kan konstatera att det råder delade meningar kring hur år 2020 halvering av bitcoins kommer att påverka värdet på valutan. Har du en positiv tro på bitcoinprisets utveckling kan du köpa bitcoin här!

Ska vi se till marknaden i sin helhet så har de två halveringar som hittills skett historiskt lett till ett ökat marknadsvärde. Efter halveringen år 2012 steg marknadsvärdet med 14 miljarder dollar året därpå. Ett liknande mönster kunde identifieras även efter halveringen år 2016, där marknadsvärdet ökade med otroliga 300 miljarder dollar de kommande 18 månaderna efter halveringen. Skulle halveringen 2020 följa samma mönster menar experterna att vi för första gången kan få se bitcoin värderas till en trillion dollar.

Framtiden för bitcoin efter halveringen

Som alltid är det förstås svårt, tämligen omöjligt, att spekulera i hur framtiden för kryptovalutan bitcoin ser ut. Många faktorer spelar in när det handlar om marknaden för kryptovaluta samt huruvida priset för bitcoins kommer öka, minska eller ligga stadigt.

Det vi vet med säkerhet är att kursen för bitcoins sedan begynnelsen av året legat relativt horisontellt och att halveringen hittills inte påverkat priset nämnvärt. Experter menar dock att om antalet bitcoin-mynt minskar i takt med att efterfrågan på mynten samtidigt ökar, så kan detta sannolikt leda till högre priset. Att marknadsvärdet för bitcoins mest troligt fortsatt kommer att öka är många eniga om, men eftersom den enbart är tredje gången en halvering tar plats, är det också lite väl tidigt att dra en bestämd slutsats kring en sådan fortsatt ökning.

Avslutningsvis

Det blir onekligen spännande att följa utvecklingen för kryptovalutan framöver. Än har det bara gått en månad sedan halveringen av bitcoin ägde rum, och mycket kan hända under de kommande månaderna. Hur den vidare utvecklingen för bitcoin i och med halveringen ser ut, får helt enkelt framtiden utvisa.

Coinbuddy